ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หญ้ารกช้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หญ้ารกช้าง*, -หญ้ารกช้าง-

หญ้ารกช้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หญ้ารกช้าง (n.) Tetrastigma campylocarpum Syn. กระโปรงทอง, เถาเงาะ, เงาะป่า, กะทกรก, เถาสิงโต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หญ้ารกช้าง
Back to top