ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่งเสียงคำราม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่งเสียงคำราม*, -ส่งเสียงคำราม-

ส่งเสียงคำราม ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bellow (vi.) ส่งเสียงคำรามคล้ายวัวกระทิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่งเสียงคำราม
Back to top