ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สูงโปร่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สูงโปร่ง*, -สูงโปร่ง-

สูงโปร่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สูงโปร่ง (adj.) tall and slender See also: shapely
English-Thai: HOPE Dictionary
svelte(สเวลท,สเฟลทฺ) adj. ยาวเรียว,สูงโปร่ง,อรชรอ้อนแอ้น,สภาพ,เรียบร้อย,อ่อนโยน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She'd dismiss Moloch as a tall man with a skin condition.เธอจะบอกว่าโมล็อคเป็นชายสูงโปร่ง ที่เป็นโรคผิวหนัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สูงโปร่ง
Back to top