ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุดวิสัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุดวิสัย*, -สุดวิสัย-

สุดวิสัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดวิสัย (adj.) beyond one´s capability See also: beyond one´s power
สุดวิสัย (adv.) beyond one´s capability See also: beyond one´s power, beyond one´s ability, out of control
สุดวิสัย (adv.) beyond one´s capability See also: beyond one´s power, beyond one´s ability, out of control
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
act of Godเหตุสุดวิสัย(ตามธรรมชาติ) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cas fortuit (Fr.)เหตุสุดวิสัย (ก. ฝรั่งเศส) [ดู act of God, casus fortuitus, force majeure และ vis major] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pure accidentอุบัติเหตุโดยเหตุสุดวิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vis majorเหตุสุดวิสัย มีความหมายเหมือนกับ force majeure [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vis major (Civil law)เหตุสุดวิสัย (กฎหมายแพ่ง) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is beyond my skill to heal. He needs Elvish medicine.สุดวิสัยที่ข้าจะเยียวยา ต้องใช้ยาของชาวเอลฟ์
...I'm sorry, but due to circumstances beyond our control...ผมมีความเสียใจ.. ที่จะต้องเรียนว่ามีเหตุสุดวิสัย..
Things, I gather, have gone out of control.จุดประสงค์ของพวกคุณ มีเหตุสุดวิสัย
Things got a little out of control.มันมีเรื่อง สุดวิสัยเกิดขึ้น
That it was beyond your control.ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สุดวิสัย
Darling, I am truly unhappy to have to tell you this, but through unfortunate circumstances that had nothing whatsoever to do with me, poor Will has been press-ganged into Davy Jones's crew.ที่รัก ผมกระอักกระอ่วนใจจริงๆ ที่จะบอกคุณเรื่องนี้ แต่.. ด้วยเหตุสุดวิสัย ทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลย ที่ทำให้.. พ่อวิลล์ ที่น่าสงสาร ถูกเกณฑ์ เป็นลูกเรือของ เดวี่ โจนส์ ไปแล้ว
Well, well, well, this is a fine mess, huh?วาว.. นี่มันสุดวิสัยจริงๆนะเนี่ย
I'm not saying something will go wrong, but if something did go wrong... we need to have a car.ฉันไม่ได้บอกว่าจะพลาด แต่ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัย เราต้องมีรถไว้
Vampires, they don't need oxygen.มันเป็นเหตุสุดวิสัย กูควรจะช่วย
Don't judge me by desperate actionsอย่าตัดสินผมจากการกระทำสุดวิสัยทั้งหลาย
As you can see, your honor, this is an unfortunate situation.ว่่าแต่ศาลที่เคารพ นี่เป็นเหตุสุดวิสัย
The vis major. It's a Latin term.เหตุสุดวิสัย เป็นศัพท์ทางกฎหมาย
And, son, every life can expect a visit from the vis major.และลูกพ่อ ทุกชีวิตควรคาดหมาย รับมือกับเหตุสุดวิสัยเอาไว้
Well, I figure the trick is to avoid the major visอืมม ผมคิดว่าเคล็ดลับคือ หลีกเลี่ยงเหตุสุดวิสัยนั่นซะ
Yeah, that, uh... That's a luxury we can't afford.เอ่อมัน เป็นอะไรที่สุดวิสัย
And if circumstances warrant, you won't hesitate to give the kill order?และถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยล่ะ คุณจะไม่ลังเลที่จะสั่งให้วิสามัญฆาตกรรมเหรอ
Ain't no accounting for no act of God.ไม่ใช่ทฤษฎีการทำบัญชี ของเหตุสุดวิสัย
Force majeure is not covered by our protection.เหตุสุดวิสัยไม่ได้อยู่ในการคุ้มครอง
Cancer's fucking cancer, you can't help that.มะเร็งเป็นโรคห่าเหว เป็นเรื่องสุดวิสัย
There's nothing you could have done to stop it.มันสุดวิสัยเกินเจ้าจะยับยั้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุดวิสัย
Back to top