ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สีเถ้าถ่าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สีเถ้าถ่าน*, -สีเถ้าถ่าน-

สีเถ้าถ่าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
ashen 1(แอช'เชน) adj. สีเทา,สีเถ้าถ่าน,ประ-กอบด้วยเถ้า,ซีดมาก,ไร้สี (gray, ashy,pale)
ashy(แอช'ชี) adj. สีเถ้าถ่าน,ซีด,คล้ายเถ้า,คลุมด้วยขี้เถ้า, Syn. ashen)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สีเถ้าถ่าน
Back to top