ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งยึดเหนี่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งยึดเหนี่ยว*, -สิ่งยึดเหนี่ยว-

สิ่งยึดเหนี่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งยึดเหนี่ยว (n.) restraint Syn. เครื่องยึดเหนี่ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
cement(ซิเมนทฺ') {cemented,cementing,cements} n. ซีเมนต์,ปูนซีเมนต์,น้ำยายางสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ,สิ่งยึดเหนี่ยว,พันธะ vt. ยึดเกาะ,พอกด้วยน้ำปูนซีเมนต์,ใช้น้ำปูนซีเมนต์ฉาบ,ผนึก. เป็นส่วนที่หุ้มเนื้อฟันที่รากฟัน, See also: cementer n., Syn. seal ###A. separate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where is this stupid anchor thing?สิ่งยึดเหนี่ยวบ้าๆนั่นอยู่ที่ไหน
A mystical anchor.สิ่งยึดเหนี่ยวเวทมนตร์
I don't need a crutch to get through life.ผมไม่ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหรอก
Oh, son, Jesus is much more than a crutch.ลูกพ่อ พระเยซูไม่ใช่เป็นแค่สิ่งยึดเหนี่ยว
That way when you're feeling lost, you'll have something to hang onto.นัั่นเป็นทางหนึ่งเมื่อคุณรู้สึก ว่าคุณว่างเปล่า คุณต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยว
People have to believe in something.คนจะต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
Yes, we're all seeking control over something in our lives.ใช่ เราต่างมองหาสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิต
You're a lost soul, searching for an identity, searching for something to hold onto but everything you touch turns to dust.นายเป็นจิตวิญญาณที่หลง ตามหาตัวตน ตามหาสิ่งยึดเหนี่ยว แต่ทุกสิ่งที่นายจับกลับพังลง
That our trust is the core of our...เราเชื่อ สิ่งยึดเหนี่ยวของ... .
♫ ♪ ♫ Precious sacred ♫ ♪ ♫สิ่งยึดเหนี่ยวดวงใจ ♪
So she's the only person that knows where the anchor is hidden, but fortunately, she will be at the Whitmore historical ball this evening.งั้นเธอก็เป็นคนเดียวที่รู้ ว่าสิ่งยึดเหนี่ยวนั่นซ่อนอยู่ที่ไหน แต่เคราะห์ดี เธอจะไปที่งานบอลที่วิทมอล
I'll cozy up to the witch and sift through her mind, figure out where she's hiding the anchor, and you, all you got to do is keep him dead.ฉันจะไปสร้างสัมพันธ์กับแม่มด และเข้าไปในจิตใจของหล่อน เพื่อค้นหาว่าหล่อนซ่อนสิ่งยึดเหนี่ยวไว้ที่ไหน
Now, where's the anchor to the other side?ตอนนี้ สิ่งยึดเหนี่ยวของอีกด้านหนึ่งอยู่ไหน?
I need it to do a locator spell so I can find the anchor.ฉันต้องการมัน เพื่อจะร่ายคาถาบอกตำแหน่ง แล้วฉันก็จะหาสิ่งยึดเหนี่ยวนั่นได้
You know where the anchor is.คุณรู้แล้วสินะว่าสิ่งยึดเหนี่ยวอยู่ที่ไหน
I just have to find The Anchor first and destroy it.ฉันก็แค่ต้องหาสิ่งยึดเหนี่ยวให้เจอก่อน แล้วทำลายมันทิ้งซะ
Silas is looking for The Anchor.ไซลัส กำลังหาสิ่งยึดเหนี่ยว
So Silas read your mind and figured out where The Anchor is?ก็คือ... ไซลัสอ่านความคิดคุณแล้วก็รู้ว่า สิ่งยึดเหนี่ยวอยู่ที่ไหน
The Travelers have been in possession of The Anchor for 2,000 years.พวกนักเดินทางครอบครองสิ่งยึดเหนี่ยว มา 2,000 ปี
Why are they so interested in this anchor?ทำไมพวกเขาสนใจสิ่งยึดเหนี่ยวนี่จัง?
They hate me for creating the immortality spell, and they know The Anchor's the only thing standing in between me and my soul mate, and every love story needs that one thing that just keeps getting in the way.พวกเขาเกลียดที่ฉันสร้าง คาถาอมตะขึ้นมา และพวกเขาก็รู้ว่า สิ่งยึดเหนี่ยวนี้เป็นสิ่งเดียว
That's not gonna happen, plus I want him dead before he has the pleasure of finding The Anchor.รวมถึงฉันอยากให้เขาตายก่อนเค้าจะมีความสุข ที่หาสิ่งยึดเหนี่ยวนั้นเจอ
But I realize that Meru for him was something to hold onto.แต่เมรูสำหรับเขาคือสิ่งยึดเหนี่ยว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งยึดเหนี่ยว
Back to top