ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งที่ปรากฎให้เห็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งที่ปรากฎให้เห็น*, -สิ่งที่ปรากฎให้เห็น-

สิ่งที่ปรากฎให้เห็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
spectacle(สเพค'ทะเคิล) n. ภาพ,สิ่งที่ปรากฎให้เห็น,ปรากฎการณ์,ภาพที่น่าตื่นเต้น,การแสดงต่อหน้าสาธารณชน,การแสดง, spectacles แว่นตาสิ่งที่คล้ายแว่นตา, Syn. display,event,scene
visage(วิซ'ซิจฺ) n. ใบหน้า (โดยเฉพาะของมนุษย์หน้า,ลักษณะ,สิ่งที่ปรากฎให้เห็น., See also: visaged adj. -S.appearance,aspect
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
visage (n.) สิ่งที่ปรากฎให้เห็น See also: ลักษณะ Syn. appearance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งที่ปรากฎให้เห็น
Back to top