ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สินค้าด้อยคุณภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สินค้าด้อยคุณภาพ*, -สินค้าด้อยคุณภาพ-

สินค้าด้อยคุณภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
consumerism(คันซูม'เมอริสซึม) n. การป้องกันผู้ใช้หรือบริโภคสินค้าไม่ให้ใช้สินค้าด้อยคุณภาพ อันตราย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สินค้าด้อยคุณภาพ
Back to top