ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สารปรอท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สารปรอท*, -สารปรอท-

สารปรอท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
mercurial(เมอคิว'เรียล) adj. เกี่ยวกับธาตุปรอท,เกี่ยวกับเทพเจ้า Mercury (ดู) ,เกี่ยวกับดาวพุธ,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว,ไว (เหมือนปรอท) ,เปลี่ยนแปลงง่าย,เหลาะแหละ,หลายใจ. n. ยาที่มีสารปรอทอยู่., See also: mercurialness n. mercuriality n.
English-Thai: Nontri Dictionary
mercury(n) ปรอท,สารปรอท
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mercury, Ammoniatedแอมโมนิเอเตตเมอร์คิวรี, สารปรอทแอมโมเนีย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mercurial (n.) ยาที่มีสารปรอท
mercurialize (vt.) ใส่สารปรอท See also: จัดการด้วยสารปรอท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สารปรอท
Back to top