ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สามารถรับได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สามารถรับได้*, -สามารถรับได้-

สามารถรับได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
receptive(รีเซพ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการรับ,สามารถรับได้ดี,เต็มใจรับ,เกี่ยวกับประสาทหรืออวัยวะสัมผัส, See also: receptiveness n. -receptivity n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tonnage (n.) ขนาดของเรือ (วัดด้วยความจุของเรือที่สามารถรับได้)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สามารถรับได้
Back to top