ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สามานยนาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สามานยนาม*, -สามานยนาม-

สามานยนาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สามานยนาม (n.) common noun Syn. สามัญนาม Ops. วิสามัญนาม
English-Thai: HOPE Dictionary
appellative(อะเพล'ละทิฟว) n. สามานยนาม,นาม,ยศศักดิ์,ฉายา. -adj. เกี่ยวกับสามานยนาม, เกี่ยว กับนามหรือฉายา, Syn. designative)
commmon nounn. สามานยนาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
appellative (n.) สามานยนาม Syn. common noun
common noun (n.) สามานยนาม
appellative (adj.) เกี่ยวกับสามานยนาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สามานยนาม
Back to top