ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สั้นหนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สั้นหนา*, -สั้นหนา-

สั่นหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สั่นหน้า (v.) shake one´s head

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สั้นหนา
Back to top