ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สั่งการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สั่งการ*, -สั่งการ-

สังการ ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[italian] The only solution is for the assassin to be assassinated immediately.[เถียงกันเป็นภาษาอิตาเลี่ยน] มีทางเดียวที่จะจัดการกับมือสังการได้
Supervised the raid from ops.เป็นคนสังการการโจมตีภารกิจนั่น
You can tell Mance that's the man who killed Qhorin Halfhand.บอกมานซ์ด้วยล่ะ ว่านี่คือผู้สังการ โคริน ครึ่งมือ
There have been assassination threats, uprising in Estonia, the Middle East.มีการลอบสังการเกิดขึ้น การปฏิวัติในเอสโทเนีย ตะวันออกกลาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สั่งการ
Back to top