ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สัพพัญญู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สัพพัญญู*, -สัพพัญญู-

สัพพัญญู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัพพัญญู (n.) omniscient Syn. ผู้รู้, ปราชญ์, ผู้รู้ทั่ว
สัพพัญญู (n.) omnipotence See also: providence Syn. พระพุทธเจ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
omniscientสัพพัญญู [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สัพพัญญู
Back to top