ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สละสลวย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สละสลวย*, -สละสลวย-

สละสลวย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สละสลวย (v.) be beautiful See also: be elegant, be graceful, be fine, be well-arranged, be smooth Syn. สวยงาม, เป็นระเบียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
agrestic(อะเกรส' ทิค) adj. บ้านนอก, ไม่สละสลวย, เซอะซะ (rural, rustic, awkward)
elegance(เอล'ละเกินซฺ) n. ความงดงาม,ความเก๋,ความสละสลวย,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่เรียบร้อย,สิ่งที่เก๋,ความดีเลิศ, Syn. fineness
elegant(เอล'ละเกินทฺ) adj. งดงาม,เก๋,สละสลวย,สวยงาม,เรียบร้อย,ดีเลิศ, Syn. refined
euphemism(ยู'ฟะมิสซึม) n. การใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สละสลวย, See also: euphemist n. ดูeuphemism euphemistic adj. ดูeuphemism euphemistical adj. ดูeuphemism
euphuism(ยู'ฟิวอิสซึม) n. สำนวนโวหารหรือถ้อยคำที่สละสลวยหรือหยดย้อยเกินไป, See also: euphuist n. ดูeuphuism euphuistic adj. ดูeuphuism euphuistical adj. ดูeuphuism
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,งอกงาม,โอ้อวด. vt. แกว่ง,โบก,เดินอวด,ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก,การแสดงโอ้อวด,สำนวนสละสลวย,การประดับด้วยลายดอกไม้,ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.
flowery(เฟลา'เออรี) adj. ซึ่งปกคลุมหรือประดับด้วยดอกไม้,เป็นลายดอก,เป็นสำนวนสละสลวย,คล้ายดอกไม้., See also: floweriness n.
gent(เจนทฺ) n. สุภาพบุรุษ, See also: gents ห้องน้ำผู้ชาย adj. งดงาม,สละสลวย
genteel(เจนทีล') adj. เกี่ยวกับสังคมผู้ดี,งดงาม,สละสลวย,สุภาพ, Syn. refomed,elegant
gentility(เจนทิล'ลิที) n. ความสละสลวย,บุคคลชั้นสูง,บุคคลที่เกิดในตระกูลผู้ดี, Syn. refinement,nobility
melodic(มะลอด'ดิค) adj. ไพเราะ,สละสลวย., See also: melodically adv., Syn. melodious
melodious(มะโล'เดียส) adj. ไพเราะ,สละสลวย, See also: melodiousness n., Syn. musical
pretty(พริท'ที) adj. สวยงาม,งดงาม,สละสลวย,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไพเราะ,ชวนตา,ชวนใจ,มาก,มากมาย,กล้าหาญ,แข็งแรง. n. คนหรือเครื่องตกแต่งหรือเครี่องแต่งกายที่สวยงาม -adv. อย่างพอควร,มาก,ทีเดียว. -sitting pretty ได้เปรียบ ประสบความสำเร็จ. vt. ทำให้สวยงาม,ทำให้ชวนตาชวนใจ,
provincial(พระวิน'เชิล) adj. เกี่ยวกับจังหวัด,เกี่ยวกับมณฑล,เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค,ใจคับแคบ,ไม่สละสลวย,บ้านนอก. n. ชาวต่างจังหวัด,ชาวบ้านนอก,คนใจแคบ.
purple(เพอ'เพิล) n.,adj. สีม่วง,ผ้าสีม่วง ,ตำแหน่งพระราชา,ตำแหน่งที่สูงเด่น,ตำแหน่งพระราชาคณะ,สีแดงเข้ม,สีแดงสด,สำนวนสละสลวยเกินไป,vt.,vi. ทำให้เป็นสีม่วง กลายเป็นสีม่วง, Syn. eminence
refined(รีไฟนดฺ') adj. สุภาพเรียบร้อย,ขัดเกลา,สละสลวย,ปราศจากสิ่งสกปรก,กลั่น,กรอง,ประณีต,ละเอียดลออ, See also: refinedly adv. refinedness n., Syn. subtle)
English-Thai: Nontri Dictionary
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก
elegant(adj) งดงาม,สง่า,โก้,เก๋,สะโอดสะอง,สละสลวย
euphemism(n) การใช้ถ้อยคำสุภาพ,การใช้ภาษาสละสลวย
euphuism(n) การใช้ภาษาหรู,การใช้ภาษาสละสลวย
flowery(adj) มีดอก,สละสลวย,หรูหรา,ไพเราะ
prettiness(n) ความน่ารัก,ความสวย,ความเก๋,ความสละสลวย,ความไพเราะ
pretty(adj) น่ารัก,สวย,เก๋,สละสลวย,ไพเราะ
roughen(vt) ไม่สละสลวย,ทำให้หยาบ,ทำให้กระด้าง,ทำให้ขรุขระ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incoordinationการเคลื่อนไหวไม่สละสลวย, ไม่ประสานกัน, กล้ามเนื้อไม่ประสานกัน, ขาดการประสานงาน, การสูญเสียความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหว, การไม่ประสานงาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dilicate (adj.) สละสลวย See also: ประณีต, ละเอียดลออ Syn. fine, precise
polished (adj.) สละสลวย See also: ซึ่งขัดเกลาแล้ว
refined (adj.) สละสลวย See also: ประณีต, ละเอียดลออ Syn. dilicate, fine, precise
flourish (n.) สำนวนสละสลวย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our organization will not be placated with flowery New Age rhetoric...องค์กรของเราจะไม่ได้จบลง กับสำนวนสละสลวยยุคใหม่
Fuck the euphemisms. And okay, I may be sleeping with him,ไม่ต้องมาใช้คำสละสลวยหรอก และใช่ ฉันอาจนอนกับเขา
It is a euphemism.เป็นการใช้คำที่สละสลวยเท่านั้น
Now, that's absolutely delightful Arabic, but what the fuck is the fig orchard?เป็นภาษาที่สละสลวยมาก ว่าแต่สวนรุกขชาติห่านี่อะไร
Was it the gripping tale of teen incest or just the general fine quality of the prose?ชอบที่เนื้อเรื่องเมียหลวง เมียน้อย หรือชอบที่ภาษาสละสลวย
I catch that pretty little bastard talking to my daughters--ถ้าข้าเห็นนะว่าไอ้ลูกนอกคอก หน้าตาสละสลวยนี่คุยกับลูกสาวข้า--
So much more than a pretty face.มีอะไรมากกว่าใบหน้าสละสลวย
So I'm clear, these are just euphemisms... you're using here, right?ฉันเข้าใจชัดเจนแล้ว มันก็แค่คำพูดสละสลวยเท่านั้น คุณจะใช้ที่นี่ใช่ไหม
Very poetical.เป็นกวีที่สละสลวยมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สละสลวย
Back to top