ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สร้างด้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สร้างด้วย*, -สร้างด้วย-

สร้างด้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
structured programmingหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่ง ซึ่งใช้วิธีการแบ่งเป็นโปรแกรมย่อย (subprogram) หรือ โมดุล (module) หลาย ๆ อัน ทำให้เข้าใจได้ง่าย หลักการเขียนก็คือ แต่ละส่วนจะประกอบด้วยข้อคำสั่ง 3 ประเภท คือ กำหนดคำสั่งให้เรียงไปตามลำดับการทำงาน ที่เรียกว่า sequential มีคำสั่งให้เลือกทิศทางที่เรียกว่า conditional คือ มี IF-THEN-ELSE และมีการวนไปทำคำสั่งเดิมที่เรียกว่า loop คือมีคำสั่ง DO WHLE อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่คิดจะเป็นนักเขียนโปรแกรม ก็อาจจะไม่รู้จักคำสั่งประเภทนี้ และก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักโปรแกรมโครงสร้างด้วย
wattle(วอท'เทิล) n. เหนียงคอสัตว์,กิ่งไม้,ไม้ขัดแตะทำรั้ว,โครงไม้ขัดแตะกัน,เงี่ยงปลา vt. สานเป็นรั้ว,ขัดแตะกันเป็นรั้ว,adj. สร้างด้วยไม้ที่ขัดแตะกันเป็นรั้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
stonework(n) การก่อสร้างด้วยหิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sandwich constructionการก่อสร้างด้วยแผ่นวัสดุประกบ [TU Subject Heading]
Web browserโปรแกรมดูเว็บ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลหรือโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล (html) [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
red-brick (adj.) สร้างด้วยอิฐสีน้ำตาลแดง
timber (vt.) สร้างด้วยไม้
brownstone (n.) บ้านที่สร้างด้วยหินแดงน้ำตาล
igloo (n.) บ้านสร้างด้วยน้ำแข็งและมีรูปร่างคล้ายโดมของชาวเอสกิโม See also: โดมน้ำแข็งของชาวเอสกิโม
stonework (n.) การก่อสร้างด้วยหิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สร้างด้วย
Back to top