ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สร้างจาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สร้างจาก*, -สร้างจาก-

สร้างจาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
ask(อาสคฺ) n. คนแรกที่เทพเจ้าสร้างจากไม้ ash (นิยายในประเทศสแกนดิเนเวียน) . -S...
underpin(อันเดอะพิน') vt. สร้างจากข้างล่าง,ทำให้แข็งแรง,
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
estrogenอีสโทรเจน, ฮอร์โมนเพศหญิงส่วนใหญ่สร้างจากฟอลลิเคิลในรังไข่ ฮอร์โมนนี้มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมลักษณะเพศหญิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
glucagonกลูคากอน, ฮอร์โมนที่สร้างจากเซลล์อัลฟาของไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์  มีหน้าที่กระตุ้นไกลโคเจนในตับให้สลายตัวเป็นกลูโคส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
thyroid stimulating hormone (TSH)ไทรอยด์สติมิวเลติงฮอร์โมน (ทีเอสเอช), ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ทำหน้าที่กระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้างฮอร์โมนตามปกติ อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฮอร์โมนไทโรโทรฟิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
thyroxinไทรอกซิน, ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทรอยด์มีไอโอดีนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ มีหน้าที่ควบคุมเมตามอร์โฟซิสของสัตว์บางชนิด ถ้าคนขาดฮอร์โมนนี้ในวัยเด็กจะทำให้เป็นโรครีทินิซึม ในวัยผู้ใหญ่จะเป็นโรคมิกซิดีมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Toxinชีวพิษหรือท็อกซิน สารเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมนุษย์ มักเป็นโปรตีนที่สร้างจากจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียและรา อาจรวมไปถึงสารพิษจากพืชหรือสัตว์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
construct from (phrv.) สร้างจาก See also: สร้างด้วย
construct of (phrv.) สร้างจาก See also: สร้างด้วย Syn. construct out of
construct out of (phrv.) สร้างจาก See also: สร้างด้วย Syn. construct of
branded (adj.) ซึ่งสร้างจากบริษัทมีชื่อเสียง
derivative (n.) คำที่สร้างจากคำอื่น (ทางภาษาศาสตร์) See also: คำที่กลายมา Syn. doublet, paronym
doublet (n.) คำที่สร้างจากคำอื่น (ทางภาษาศาสตร์) See also: คำที่กลายมา Syn. paronym
impressionism (n.) ดนตรีที่สร้างจากอารมณ์และความประทับใจในปลายศตวรรษ19-20
paronym (n.) คำที่สร้างจากคำอื่น (ทางภาษาศาสตร์) See also: คำที่กลายมา Syn. doublet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สร้างจาก
Back to top