ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สมุห์บัญชี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สมุห์บัญชี*, -สมุห์บัญชี-

สมุห์บัญชี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมุห์บัญชี (n.) accountant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A professor at Columbia should not be corresponding with a crazy German bookkeeper.ศจ.มหา'ลัยโคลัมเบีย ไม่ควรวิสาสะกับสมุห์บัญชีเยอรมัน
This is Gaynor Rabin. She's, uh, the accountant here at Clucksten.นี่คือ เกเนอร์ เรบิน เธอเป็นสมุห์บัญชีที่นี่น่ะ
So, I ran your numbers past my accountant and it looks like blue skies and clear sailing.งั้น ฉันจะเอาเบอร์นาย ไปให้สมุห์บัญชีของฉัน แล้วก็ดูเหมือน อะไรๆก็ราบรื่นดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สมุห์บัญชี
Back to top