ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สภาพที่เป็นจริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สภาพที่เป็นจริง*, -สภาพที่เป็นจริง-

สภาพที่เป็นจริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
reality(รีแอล'ลิที) n. ความเป็นจริง,สภาพที่เป็นจริง,การคล้ายของจริง,ของจริง,ความจริง,สิ่งที่เป็นอิสระจากสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด และเป็นที่มาของสิ่งทั้งหลาย -Phr. (in reality ตามความเป็นจริง,จริง ๆ), Syn. genuine,natural ,lifelike

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สภาพที่เป็นจริง
Back to top