ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สงบจิตใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สงบจิตใจ*, -สงบจิตใจ-

สงบจิตใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สงบจิตใจ (v.) calm down See also: calm oneself, control one´s emotion, suppress one´s feeling Ops. วุ่นวายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Use it you can, to quiet your mind.จงใช้มัน เพื่อสงบจิตใจพวกเจ้า
This is our chance to capture Viceroy Gunray, but I need you to stay calm.นี่เป็นโอกาสของเราที่จะจับตัวอุปราชกันเรย์ แต่เจ้าต้องสงบจิตใจ
The last thing I need is her freaking out because I wouldn't accept her gift.สิ่งสุดท้ายที่ผมต้องทำ คือสงบจิตใจเธอ มันจะเกิดขึ้น ถ้าผมไม่รับของขวัญลูก
You need to remain calm and at rest.ท่านต้องสงบจิตใจและพักผ่อนไว้
Maybe she's sedated.บางทีเธออาจจะ กำลังสงบจิตใจอยู่
Will father and mother have a peace of mind?พ่อกับแม่จะสงบจิตใจได้ไหม
I really just need to calm down for a moment.ฉันแค่ต้องสงบจิตใจตัวเองน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สงบจิตใจ
Back to top