ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สงบจิตสงบใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สงบจิตสงบใจ*, -สงบจิตสงบใจ-

สงบจิตสงบใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สงบจิตสงบใจ (v.) be calm-hearted See also: be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness Syn. สงบอกสงบใจ
สงบจิตสงบใจ (v.) be calm-hearted See also: be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness Syn. สงบอกสงบใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everybody in this house needs to calm down and eat some fruit or something.ทุกคนในบ้านเราต้องหัดสงบจิตสงบใจบ้าง
Her parents probably put her in the system for peace of mind.ผู้ปกครองส่งให้เธอไปเข้าระบบสงบจิตสงบใจ
Go back to your quarters and cool off! We'll finish this talk later.กลับไปที่ห้องของเจ้าและสงบจิตสงบใจซะ เราจะจบเรื่องนี้กันทีหลัง
You can spend a few days cooling off in the cells. Guards!เจ้าควรเข้าไปสงบจิตสงบใจในคุกซัก2-3วันนะ ทหาร!
You're sitting in the chair, you're trying to stay calm, and you got them things hanging in your face...คุณพยายาม... นั่งสงบจิตสงบใจ และก็มีหน้าอกของเธอมาลอยอยู่ตรงหน้า
# And I want to play it cool, but I'm losing you ## ฉันอยากจะสงบจิตสงบใจ # # แต่ฉันเสียเธอให้เขาไป #
I thought she was calming herself but that wasn't the case...ข้าคิดว่านางสงบจิตสงบใจได้แล้ว แต่มันไม่ใช่...
Your mother's shot at, nearly killed, and the way you process this emotionally is by going undercover with the mob.แม่คุณถูกยิงใส่ และเกือบตาย และคุณหาวิธีสงบจิตสงบใจกับเรื่องนี้ ด้วยการปลอมตัวเข้าไปหาพวกมาเฟีย
I'm not trying to process anything emotionally.ผมไม่ได้พยายามสงบจิตสงบใจอะไรทั้งนั้น
Be careful and remember, there's sublimating and then there's insanity.ระวังด้วย และจำให้ดี นายต้องเลือกเองที่จะสงบจิตสงบใจ หรือเลือกที่จะบ้าคลั่ง
Try and rest your mind.พยายามพักผ่อนและสงบจิตสงบใจหน่อยเถอะ
You need to slow down and rest.คุณต้องสงบจิตสงบใจซักหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สงบจิตสงบใจ
Back to top