ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สกนธ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สกนธ์*, -สกนธ์-

สกนธ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สกนธ์ (n.) appearance See also: external looks, expression, figure Syn. ทรวดทรง, สรีระ
สกนธ์ (n.) body Syn. ร่างกาย, กาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สกนธ์
Back to top