ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิสามานยนาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิสามานยนาม*, -วิสามานยนาม-

วิสามานยนาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิสามานยนาม (n.) proper noun

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิสามานยนาม
Back to top