ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วางระเบียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วางระเบียบ*, -วางระเบียบ-

วางระเบียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วางระเบียบ (v.) lay down regulations See also: lay down rules, institute regulations Syn. จัดระเบียบ, กำหนดระเบียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
regulate(เรก'กิวเลท) vt. ควบคุม,ดูแล,ปรับ,ทำให้เป็นระเบียบ,วางระเบียบ,กำหนด,บัญญัติ, See also: regulative adj. regulatory adj., Syn. control,adjust,rule
steering committeen. คณะกรรมการเตรียมการประชุม,คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุม steering gear อุปกรณ์พวงมาลัยขับขี่,อุปกรณ์คุมหางเสือ
English-Thai: Nontri Dictionary
regulate(vt) วางระเบียบ,ออกกฎ,บังคับ,กำหนด,ตั้ง
regulation(n) กฎเกณฑ์,การวางระเบียบ,บัญญัติ,กฎข้อบังคับ,การควบคุม
regulator(n) ผู้วางระเบียบ,เครื่องควบคุม,ผู้ตั้งกฎ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
regulateวางระเบียบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
regulate (vt.) วางระเบียบ (ทางกฎหมาย) See also: กำหนด, บัญญัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't wanna be some suit managing musicians.ผมไม่อยากเป็นคนวางระเบียบ จัดการกับตนเล่นดนตรี
I organized the defense of this city while you held court in the ruins of Harrenhal.ข้าจัดวางระเบียบ ระบบป้องกันของเมืองนี้ ขณะที่ท่านนั่งบัญชาการ อยู่ที่ซากปรักหักพังของฮาร์รินฮาล
Established order... made peace.จัดวางระเบียบ สงบสุข

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วางระเบียบ
Back to top