ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วางก้าม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วางก้าม*, -วางก้าม-

วางก้าม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วางก้าม (v.) put on airs See also: swagger, show off, act in a boastful way Syn. วางโต
English-Thai: Nontri Dictionary
bravado(n) ความอวดกล้า,ความองอาจ,ความอาจหาญ,การวางก้าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I even thought about staying home today, but this old man managed some bravado.วันนี้ ผมตั้งใจจะอยู่ที่บ้าน แต่ตาแก่คนนี้ก็ยังอยากขอออกมาวางก้ามอีกสักหน่อย
I knocked next door. Some big Russian lump come out and coated me off.ฉันเคาะห้องตรงข้าม ไอ้รัสเซียตัวเบอเร่อ ออกมาวางก้ามซะ
I'm sorry I pulled such a stunt on you last time.ฉันขอโทษที่ทำวางก้าม กับคุณคราวที่แล้ว
Comes out here acting all high and mighty.มาทำท่าวางก้าม ใหญ่โต
Wait, because some guy you knew is stirring up trouble... in some faraway land?เดี๋ยว นี่เพราะคนๆหนึ่งวางก้ามใหญ่โต... ...อยู่ห่างไปตั้งไกลเนี่ยนะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วางก้าม
Back to top