ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วัฒนธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วัฒนธรรม*, -วัฒนธรรม-

วัฒนธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัฒนธรรม (n.) culture See also: civilization, way of life
English-Thai: HOPE Dictionary
acculturation(อะคัลทิวเร' เชิน) n. กระบวนการปรับแผนหรือลักษณะวัฒนธรรม
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา
arabist(อา'ราบิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาหรือวัฒนธรรมของอาหรับ (expert on Arabia)
assyriology(อะเซอริออล'โลจี) n. การศึกษาประวัติศาสตร์ภาษา วัฒนธรรมและอื่น ๆ ของ Assyria -Assyriologist, n.
brahmin(บรา'มิน) n.,พราหมณ์,ผู้ที่มีความรู้และวัฒนธรรมสูง,ผู้มีความรู้ที่ชอบอยู่ห่าง ๆ -Brahminism n. ศาสนาพราหมณ์
canadian(คะเน'เดียน) adj.,n. (เกี่ยว) กับแคนาดา (คน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่น ๆ)
chinese(ไช'นิส) n., (pl. -nese) n. ภาษาจีน,คนจีน -adj. เกี่ยวกับประเทศจีน (คน,ภาษา,วัฒนธรรม)
civilisation(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี
uncivilised(อันซิฟ'เวิลไลซดฺ) adj. ป่าเถื่อน,ไม่มีอารยธรรม,ไม่มีวัฒนธรรม,ไม่เจริญ., See also: uncivillis (z) edly adv. uncivilis (z) edness n.
civility(ซิฟวิล'ลิที) n. ความสุภาพ,มารยาท,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย,อารยธรรม,วัฒนธรรมประเพณี, Syn. courtesy
civilization(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี
uncivilized(อันซิฟ'เวิลไลซดฺ) adj. ป่าเถื่อน,ไม่มีอารยธรรม,ไม่มีวัฒนธรรม,ไม่เจริญ., See also: uncivillis (z) edly adv. uncivilis (z) edness n.
cultivation(คัลทะเว'เชิน) n. การเพาะปลูก,ศิลปะการเพาะปลูก,การอบรมสั่งสอน,วัฒนธรรม
cultural(คัล'เชอะเริล) adj. เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับเพาะปลูก
culture(คัล'เชอะ) n. วัฒนธรรม,การอบรม,การเลี้ยง,การปลูกฝัง,การเพาะกาย,การเพาะใจ,การเพาะปลูก,การเพาะเลี้ยง,ผลิตผลการเพาะปลูก,เชื้อจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงขึ้น
cultured(คัล'เชอดฺ) adj. ซึ่งเพาะปลูกไว้,มีวัฒนธรรม,ได้รับการอบรมสั่งสอน,ซึ่งเพาะเลี้ยงขึ้น,ซึ่งเพาะเลี้ยงจากอาหารเชื้อ, Syn. refined
helladic(ฮีแลค'ดิค) adj. เกี่ยวกับวัฒนธรรมยุคบรอนซ์
norwegian(นอร์วี'เจียน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) นอร์เวย์ (ประเทศ-ประชาชน-ภาษาวัฒนธรรมและอื่น ๆ)
peruvian(พะรู'เวียน) n. ชาวเปรู adj. เกี่ยวกับประเทศเปรู วัฒนธรรมและอื่น ๆ ของเปรู
philistine(ฟิล? ลิสทีน,-ไทน์) n. ชาวป่าผู้ไม่รู้จักความเจริญ,ผู้ไม่เอาใจใส่ในศิลปศาสตร์หรืออักษรศาสตร์,ผู้ไร้วัฒนธรรม,ผู้ต่อต้านวัฒนธรรม. adj. ไร้วัฒนธรรม,ต่อต้านวัฒนธรรม,ไม่รู้จักความเจริญ,ไม่เอาใจใส่ในศิลปะ
russian(รัส'เชิน) adj. เกี่ยวกับรัสเซีย (ผู้คน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่น ๆ) n. ชาวรัสเซีย,ภาษารัสเซีย
siamese(ไซมะมีซ',-มีส') adj.,n. (เกี่ยวกับ) ประเทศไทย,คนไทย,ภาษาไทย,วัฒนธรรมไทย,ฝาแฝด,มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด,เหมือนกัน,แมวไทย
singhalese(ซิงกะลีซ) adj.,n. (เกี่ยวกับ) ศรีลังกา ,ประเทศ,ประชาชน,วัฒนธรรม,ภาษา, Syn. Sinhalese
spanish(สแพน'นิช) adv. เกี่ยวกับสเปน (ประชาชน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่น ๆ) . n. ชาวสเปน,ภาษาสเปน
vandalism(แวน'เดิลลิสซึม) n. การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน,การทำลายวัฒนธรรมหรือศิลปวรรณคดีของชาติอื่น,พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของชนเผ่าVandal., See also: vandalistic adj. vandalish adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
cultural(adj) เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับการเพาะปลูก
culture(n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม
cultured(adj) ได้รับการสั่งสอน,มีวัฒนธรรม,ซึ่งเพาะเลี้ยง
uncivilized(adj) ป่าเถื่อน,ไม่เจริญ,ไม่มีวัฒนธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acculturationการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Cultural Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultureวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Subcultureวัฒนธรรมย่อย [TU Subject Heading]
Acculturationการผสมผสานทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Cultural animationการสืบสานวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Ethnic Group กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ประเพณีเหมือนกัน หรือหมายถึงกลุ่มเชื้อชาติก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Heritage tourismการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Intercultural communicationการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Manuscriptต้นฉบับตัวเขียนManuscript หมายถึง (1) ต้นฉบับตัวเขียน คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทำขึ้น โดยใช้ลายมือเขียน ได้แก่ หนังสือที่จัดทำในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการพิมพ์ โดยการใช้จาร หรือสลักลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นหิน แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นหนัง ใบลาน กระดาษ เป็นต้น ตัวอย่างของต้นฉบับตัวเขียน ได้แก่ ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน แผ่นปาปิรัส (papyrus) ต้นฉบับตัวเขียนมีความสำคัญในการใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการและเป็นแหล่งสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศและชุมชนต่าง ๆ ในอดีต (2) ต้นฉบับของผู้แต่งหนังสือ ก่อนที่จะนำไปพิมพ์เผยแพร่ อาจอยู่ในรูปของต้นฉบับตัวเขียนที่เขียนด้วยลายมือของผู้แต่งเอง หรือเป็นต้นฉบับพิมพ์ดีดก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Multicultural educationสหวัฒนธรรมศึกษา [TU Subject Heading]
Multiculturalismพหุวัฒนธรรมนิยม [TU Subject Heading]
Politics and cultureการเมืองกับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
academician (n.) สมาชิกของสโมสร (ทางด้านต่างๆเช่น ศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์)
Germanic (adj.) เกี่ยวกับเชื้อชาติ วัฒนธรรม และภาษาเยอรมัน
Hispanic (adj.) เกี่ยวกับประเทศ, วัฒนธรรม และประชาชนสเปน
iconclast (n.) ผู้ทำลายความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณี
Philippine (adj.) เกี่ยวกับประชาชน วัฒนธรรม และประเทศฟิลิปปินส์
culture (n.) วัฒนธรรม Syn. civilization, society, way of life
way of life (n.) วัฒนธรรม Syn. civilization, society
counterculture (n.) วัฒนธรรมที่แปลกต่างจากที่มีอยู่ในสังคม
Hellenism (n.) วัฒนธรรมหรือความเจริญรุ่งเรืองของกรีกโบราณ
academy (n.) สมาคมส่งเสริมความรู้หรือวัฒนธรรม
Anglomania (n.) การคลั่งไคล้วัฒนธรรมของอังกฤษ
Annamese (adj.) เกี่ยวกับญวนหรือเวียดนาม (ชนชาติ ภาษาและวัฒนธรรม)
assimilate with (phrv.) กลมกลืนไปกับ (โดยเฉพาะทางภาษา, วัฒนธรรม, วิถีชีวิต) See also: ค่อยๆกลมกลืนกับ
civil (adj.) ที่มีวัฒนธรรม Syn. cultured, civilized
civilized (adj.) ที่มีวัฒนธรรม Syn. cultured
classicist (n.) ผู้ที่ศึกษาวัฒนธรรมกรีกและโรมันโบราณ
cultural (adj.) ทางวัฒนธรรม
culture relativity (n.) ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
culture shock (n.) ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย
culture vulture (idm.) ผู้หลงใหลในศิลปะและวัฒนธรรม See also: ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're more romantic, more cultured, more funเค้ามีทั้งอารมณ์โรแมนติก วัฒนธรรม และก็อารมณ์ดีด้วย
Arts, culture and science are flourishing under the guidance of inspired minds.ศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ล้วนเฟื่องฟูดัวยแรงบันดาลใจ
A progressive, global city of commerce, culture and style.เมืองระดับโลก ก้าวหน้าทางการค้า วัฒนธรรม และสไตล์
"whose love of music and culture is matched only by his love of..."ผู้หลงใหลในเสียงเพลง วัฒนธรรม ไม่น้อยไปกว่ารักไหน
Well, based on prevailing sentiment of the market and banks in popular culture, yes, it's a foolish investment.ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่น แลกเปลี่ยน ของตลาดและธนาคารนิยมใน วัฒนธรรม ใช่มันเป็นการลงทุนที่โง่เขลา
And I am using a language, culture, etc.ฉันกำลังใช้ภาษา วัฒนธรรม และอื่นๆ
Culture and romance, so cosmo...วัฒนธรรม โรแมนติด ช่างฝัน...
Culture, not violence.วัฒนธรรม ไม่ใช่ความรุนแรง
Culture, education, research and innovation are inexhaustible resources.วัฒนธรรม,การศึกษา, งานวิจัย และ นวัตกรรม คือทรัพยากรซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด
The culture on his homeworld was rougher than most.วัฒนธรรมของบ้านเกิดเขา ทรุกันดารมาก
His culture was open to new ideas and questioning.วัฒนธรรมของเขาก็เปิดรับ ความคิดใหม่ ๆ และการซักถาม
Our culture, our technology, our science... and they plan to use it against us.วัฒนธรรมของเรา เทคโนโลยีของเรา วิทยาศาสตร์ของเรา และพวกเขาวางแผน จะใช้มันต่อต้านพวกเรา
WALTER: That's not what I hear.วัฒนธรรมของเรายอดเยี่ยมมาก
Our cultural similarities will make it easier... for me to access the ship's computer... to locate the device.วัฒนธรรมคล้ายคลึงกันของเรา จะช่วยให้ผมเข้าคอมพิวเตอร์บนยาน เพื่อตามหาเครื่องมือนั่นได้ง่ายขึ้น
The cultural paradigm in which people have sex after three dates.วัฒนธรรมจำลอง ที่คนจะได้ อึ๊บ หลังจาก เดท 3 ครั้ง
A primitive culture like the Vikings might have worshipped them as deities.วัฒนธรรมดั้งเดิมเช่นไวกิ้ง บูชาพวกเขาเป็นเทวดา
Most cultures believe that some sort of supernatural power can be elicited through ritual.วัฒนธรรมทั้งหมด มีความเชื่ออย่างหนึ่งที่ว่า พลังเหนือธรรมชาติสามารถ ถูกกระตุ้นขึ้นมาได้ ผ่านพิธีกรรม
Cultures all over the planet looked up at the same stars and found different pictures there.วัฒนธรรมทั่วโลก เงยหน้าขึ้นมองไปที่ดาวเดียวกัน และพบว่ามีภาพที่แตกต่าง
Most cultures looked up at the stars and connected the dots to form familiar images in the sky.วัฒนธรรมส่วนใหญ่มองมาที่ดาว และเชื่อมต่อจุด ในรูปแบบภาพที่คุ้นเคยในท้องฟ้า
Most cultures have ceremonies to celebrate milestones in a man's life.วัฒนธรรมส่วนใหญ่มีการจัดงานเลี้ยง เพื่อฉลองให้กับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของผู้ชาย
A huge piece of culture lost.วัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ที่สูญหายไป
Other cultures call this hybrid Cambion or Katako.วัฒนธรรมอื่นเรียก ลูกผสมนี้ว่า แคมเบียน หรือ คาเทโกะ
A little culture won't kill you.วัฒนธรรมเล็กๆน้อยๆมันไม่ฆ่านายหรอกน่า
Numerous cultures of antiquity believed that blood was the vital element in the lovemaking and life-giving process.วัฒนธรรมในประวัติศาสตร์มากมายเชื่อ ว่าเลือดเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการร่วมเพศและแนวทางของชีวิต
It was really a challenge, introducing them to our Western culture.มันเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก การแนะนำ ให้พวกเขารู้จักวัฒนธรรมตะวันตก
Local tradition held that there was a golden coffin buried at the site.ในกรณีนี้, วัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดถือ ว่ามันมีโลงทองคำ ฝังอยู่ในสถานที่นั้น
And we come from an ancient civilization.และเรามาจากวัฒนธรรมโบราณ
He speaks a dozen languages, knows every local custom.เขาพูดภาษาอื่นๆได้ถึง 12 ภาษา, รู้จักวัฒนธรรมของทุกๆแห่งเป็นอย่างดี.
A rally at the Institute of Aryan Culture.มีการชุมนุมที่สถาบันวัฒนธรรมของอารยัน
This is Anglo-Soviet cultural exchange. We smile, we exchange culture.นี่คือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแองโกลวีท เรายิ้มเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
We're experiencing a high reading on one of our indicators.คนที่มีความรู้แน่นปึ้กไปทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรม ปรัชญา ปัญหาชีวิตผู้หญิง นา กา ยอน
Remember, our biggest asset in an emergency is calm, clear thinking.ส่วนชั้นเคยทำที่ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมที่ 'Old Korea Daily' ชื่อนากายอนค่า เอาล่ะ งั้นก้อตั้งใจทำงานล่ะ
It's affected and as cultivated as usual.เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในศิลปะและวัฒนธรรม
It looks as though I've been accepted into your culture.มันดูราวกับว่าฉันต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของคุณ
His father is in the arts. He's on the Council of Cultural Arts.พ่อของเขาอยู่ในศิลปะ เขาเป็นคนในสภาแห่งศิลปะวัฒนธรรม
Goodness, no. He's a cultural attaché to Greece.ความดีไม่มี เขาเป็นวัฒนธรรมattachéว่าจะเป็นกรีซ
It's 'porno,' not 'pronto.' ...I wonder if he's old money. I mean, a cultural attaché.... ผมสงสัยว่าเ​​ขาเป็นเงินเก่า ผมหมายถึงattachÃวัฒนธรรม©
The son of a cultural attaché, a sort of diplomat, really... who doesn't look down on us because of Senator Jackson.บุตรชายของ©atta​​chÃวัฒนธรรมการเรียงลำดับของนักการทูตจริงๆ ... ที่ไม่ได้มองลงมาที่เราเพราะวุฒิสมาชิกแจ็คสัน
And she told him... you're the cultural attaché to Greece, and Albert is a housewife.คุณวัฒนธรรมattachéกรีซและอัลเบิร์เป็นแม่บ้าน
What do I do, close the club... so I can pretend to be a cultural attaché? Whatever that is.ดังนั้นฉันสามารถหลอกว่าเป็นวัฒนธรรม©atta​​chÃ?

วัฒนธรรม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
文化[ぶんか, bunka] Thai: วัฒนธรรม English: culture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วัฒนธรรม
Back to top