ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลำบากยากเย็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลำบากยากเย็น*, -ลำบากยากเย็น-

ลำบากยากเย็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลำบากยากเย็น (v.) become poverty-stricken See also: be badly off Syn. ลำบาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And there will be much suffering involved.ไม่ว่าจะลำบากยากเย็นแค่ไหนก็ตาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลำบากยากเย็น
Back to top