ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลบหลู่ดูหมิ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลบหลู่ดูหมิ่น*, -ลบหลู่ดูหมิ่น-

ลบหลู่ดูหมิ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลบหลู่ดูหมิ่น (v.) disdain See also: disparage, show disrespect Syn. ดูหมิ่น, ลบหลู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To examine them, to test them, to humiliate them.ทำการวิจัย ทดสอบ ลบหลู่ดูหมิ่นพวกเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลบหลู่ดูหมิ่น
Back to top