ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลดความสำคัญลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลดความสำคัญลง*, -ลดความสำคัญลง-

ลดความสำคัญลง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
eclipse (vt.) ทำให้ลดความสำคัญลง See also: ทำให้อำนาจลดลง
overshadow (vt.) ทำให้ลดความสำคัญลง See also: ข่มให้ด้อยลง, บั่นทอน Syn. outshine, dominate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลดความสำคัญลง
Back to top