ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลงโทษอย่างหนัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลงโทษอย่างหนัก*, -ลงโทษอย่างหนัก-

ลงโทษอย่างหนัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
soak(โซค) vi.,n. (การ) จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่. vt. จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่,ทำให้เมา,จำนำ,ลงโทษอย่างหนัก,เก็บภาษีมากเกินไป,เก็บเงินมากเกินไป. soaking adj. เปียกชุ่ม, Syn. seep,steep
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
throw the book at (phrv.) ทำโทษหรือลงโทษอย่างหนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลงโทษอย่างหนัก
Back to top