ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้านขายขนมปัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้านขายขนมปัง*, -ร้านขายขนมปัง-

ร้านขายขนมปัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้านขายขนมปัง (n.) bakery Syn. ร้านขนมปัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bakery (n.) ร้านขายขนมปัง Syn. pastry shop
bakeshop (n.) ร้านขายขนมปัง Syn. pastry shop
pastry shop (n.) ร้านขายขนมปัง
pastry shop (n.) ร้านขายขนมปัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้านขายขนมปัง
Back to top