ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้องไห้ร้องห่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้องไห้ร้องห่ม*, -ร้องไห้ร้องห่ม-

ร้องไห้ร้องห่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้องไห้ร้องห่ม (v.) weep See also: cry with sorrow Syn. ร้องไห้, ร้องไห้คร่ำครวญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้องไห้ร้องห่ม
Back to top