ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้องกรี๊ด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้องกรี๊ด*, -ร้องกรี๊ด-

ร้องกรี๊ด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
scream(สครีม) n.,v. (ส่ง) เสียงร้องกรี๊ด,เสียงแหลมและดัง,ผู้ที่ทำให้หัวเราะท้องแข็ง,สิ่งที่ทำให้หัวเราะท้องแข็ง,เสียงแสบแก้วหู, Syn. screech,yell,screak

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้องกรี๊ด
Back to top