ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่ายดั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่ายดั้น*, -ร่ายดั้น-

ร่ายดั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่ายดั้น (n.) a kind of poetry Syn. โคลงดั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่ายดั้น
Back to top