ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้แก่ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้แก่ใจ*, -รู้แก่ใจ-

รู้แก่ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้แก่ใจ (v.) know well See also: apprehend, understand
English-Thai: HOPE Dictionary
tacit(แทส'ซิท) adj. เงียบ,ไม่พูดอะไร,รู้แก่ใจ,โดยปริยาย,อย่างนัย ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
tacit(adj) เงียบ,โดยปริยาย,อย่างมีนัย,รู้แก่ใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want me to just sit there when it's so obvious?จะให้ฉันมัวแต่นั่งดู ทั้งๆที่รู้แก่ใจน่ะรึ
Then let's you and me work somethin' out.เรารู้แก่ใจนี่ว่าเกิดอะไรขึ้น
Please. You knew exactly who it was.-ได้โปรดเเถอะ เธอก็รู้แก่ใจดี
I suspect people who kill other people tend to be aware that it's wrong.ครูตั้งสมมติฐานว่าคนที่ฆ่าคนอื่น ย่อมรู้แก่ใจว่ามันผิด
Yes, it's crossed my mind some of my old colleagues might see it that way just as you're clearly aware that biased journalism sells more magazines....ต้องมีพรรคพวกบางคน ที่คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกัน... ...เหมือนที่คุณเอง ก็รู้แก่ใจว่าสื่อที่เลือกข้าง... จะทำยอดขายได้มากกว่า
You know damn well what his capable of.คุณรู้แก่ใจว่า เขาทำอะไรลงไปบ้าง
I had a choice.ฉันมีทางเลือก คุณรู้แก่ใจ
♪ But then I guess we know ♪#เราทั้งคู่คงรู้แก่ใจ#
She should be well aware of why. I won't say anymore.เค้าน่าจะรู้แก่ใจว่าทำไม ฉันจะไม่พูดอะไรอีก
That is bullshit, and you know it.เหลวไหลน่า คุณรู้แก่ใจดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้แก่ใจ
Back to top