ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รีบออกไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รีบออกไป*, -รีบออกไป-

รีบออกไป ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bundle off (phrv.) รีบออกไป See also: รีบจากไป Syn. bundle away, pack off
dash put (phrv.) รีบออกไป Syn. dash out
hurry out (phrv.) รีบออกไป See also: ออกไปอย่างเร็ว
make off (phrv.) รีบออกไป See also: รีบผละไป Syn. make away
tear away (phrv.) รีบออกไป Syn. dash away, dash off
tear off (phrv.) รีบออกไป See also: รีบผละไป Syn. dash away, dash off
tear out (phrv.) รีบออกไป Syn. dash put, dash out
light out (phrv.) รีบออกไป (คำไม่เป็นทางการ) See also: จากไปอย่างเร็ว Syn. clear out, cut out, dig out
dash out (phrv.) รีบออกไปข้างนอก Syn. tear away, tear off, tear out
rush out (phrv.) รีบออกไปข้างนอก
belt out (phrv.) รีบออกไปข้างนอก (คำไม่เป็นทางการ)
high-tail it out of somewhere (idm.) รีบออกไปอย่างเร็ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รีบออกไป
Back to top