ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รำแพน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รำแพน*, -รำแพน-

รำแพน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รำแพน (v.) spread tail-feathers See also: strut about with tail-feathers spread (as a peacock)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Got a big-ass peacock right here.ก้นใหญ่เหมือนยูงรำแพนเลย
A little attention from me and she's all poofed up like a peacock.แค่ฉันทำท่าว่าสนเธอ เธอก็เดินรำแพนอย่างกับนกยูง
It's the guy peacock who poofs up.นกยูงตัวผู้ถึงจะรำแพน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รำแพน
Back to top