ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราชกิจจานุเบกษา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราชกิจจานุเบกษา*, -ราชกิจจานุเบกษา-

ราชกิจจานุเบกษา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราชกิจจานุเบกษา (n.) the government gazette
English-Thai: Nontri Dictionary
gazette(n) หนังสือพิมพ์,หนังสือราชกิจจานุเบกษา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conserved Plant พืชอนุรักษ์ พืชชนิดที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่า ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gazette (n.) ราชกิจจานุเบกษา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Gazette did a nice piece on her.ราชกิจจานุเบกษาไม่เป็นชิ้นดีกับ เธอ
I got the Gazette.ผมได้รับราชกิจจานุเบกษา.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราชกิจจานุเบกษา
Back to top