ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รากผม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รากผม*, -รากผม-

รากผม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รากผม (n.) roots of hair
English-Thai: HOPE Dictionary
electrolysis(อีเลคทรอล'ลิซิส) n. การผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปใน electrolytes และมีการเคลื่อนที่ของไอออน (ions) ไปยังขั้วไฟฟ้า,การทำลายเนื้องอก รากผม ไฝ หูด ด้วยกระแสไฟฟ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hair follicleปุ่มรากผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, Look At Eric'S Roots.โอ้ว ดูรากผมของอีริคสิ
Let Pirelli's activate your roots, sir...ใช้ พิเรลลี่ กระตุ้นรากผมสิขอรับ ท่าน...
We Latin's have roots of steel!เราชาวลาตินมีรากผมอันแข็งแกร่ง
It is who you are, Sookie, not what you are, that I love and will love always, until I meet the true death.มันคือคุณ, สุกี้, ไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็น, ที่ผมรัก และจะรักตลอดไป จนกว่าความตายจะมาพรากผมไป รัก?
Because he took me away from you.เพราะเขาพรากผมไปจากคุณ
Well, if the root bulb's present, it could be an indicator that the hair was forcibly removed.แต่หากมีรากผมปรากฎอยู่ด้วย อาจช่วยบอกได้ว่าเส้นขนนี่้ มีการใช้แรงถอนขึ้นมา
I've been doing my roots with white-out.ฉันเติมสีรากผมด้วยลิขวิดมาตลอด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รากผม
Back to top