ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับเอามา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับเอามา*, -รับเอามา-

รับเอามา ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adopt (vt.) รับเอามา See also: รับเอา
adoptable (adj.) ที่สามารถรับเอามาได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับเอามา
Back to top