ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับฟ้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับฟ้อง*, -รับฟ้อง-

รับฟ้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับฟ้อง (v.) accept the charge
English-Thai: HOPE Dictionary
dismiss(ดิสมิส') vt. ไล่ออก,เลิก,บอกให้เลิกแถว,ไม่พิจารณา,แย้งกลับ,ไม่รับฟ้อง,ยกฟ้อง., See also: dismissible adj. ดูdismiss dismissive adj. ดูdismiss
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I.A.,uh,recommended that the State Attorney's Office not take the case any further.I.A. บอกว่าสำนักทนายของรัฐ ไม่รับฟ้องคดีนี้อีกต่อไป
Allison's filing a motion to dismiss.เอกสารของอลิสัน ญัตติไม่รับฟ้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับฟ้อง
Back to top