ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระดับธรรมดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระดับธรรมดา*, -ระดับธรรมดา-

ระดับธรรมดา ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grass roots (n.) ระดับธรรมดา See also: ระดับพื้นฐาน, ระดับประชาชน, ชุมชน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระดับธรรมดา
Back to top