ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอยฟกช้ำดำเขียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอยฟกช้ำดำเขียว*, -รอยฟกช้ำดำเขียว-

รอยฟกช้ำดำเขียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอยฟกช้ำดำเขียว (n.) bruise See also: contusion Syn. รอยช้ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
black and blue (idm.) รอยฟกช้ำดำเขียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fine. Then you can't say something about getting a bruise or a scratch.ได้.งันก็อย่าบ่นเวลามีรอยฟกช้ำดำเขียวก็แล้วกัน
Where do you think you're going? I'm here to see George.ข้อมือของเธอหัก แล้วก็มีรอยฟกช้ำดำเขียวตามตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอยฟกช้ำดำเขียว
Back to top