ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอยพระบาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอยพระบาท*, -รอยพระบาท-

รอยพระบาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอยพระบาท (n.) footprint See also: footmark Syn. รอยเท้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอยพระบาท
Back to top