ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รวมหมู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รวมหมู่*, -รวมหมู่-

รวมหมู่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวมหมู่ (v.) gather together See also: gather intergroup
English-Thai: Nontri Dictionary
collect(vi,vt) เก็บรวบรวม,เก็บสะสม,สะสม,รวมหมู่,เกาะกลุ่ม,จับกลุ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
collectivism๑. ระบบรวมอำนาจการผลิต๒. คติรวมหมู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And in this European world people farmed the land in a collective way because they saw it as a commons.และในโลกของยุโรปยุคนั้น ผู้คนทำการเกษตรบนที่ดินแบบรวมหมู่ เพราะพวกเขามองว่าที่ดินเป็นสมบัติส่วนรวม
All right, deal with these people as separate elements of a collective personality.เอาล่ะ ต้องจัดการแยกคนพวกนี้ ออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ แห่งบุคลิกภาพรวมหมู่
Interlocking lines of suasion between members of the collective result in multiple duplicities.การโน้มน้าวใจ มีเส้นทางเชื่อมต่อกัน ระหว่างสมาชิก ที่ได้รวมหมู่กัน ส่งผลให้เกิดการโกหก ไปต่างๆ นาๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รวมหมู่
Back to top