ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถสามล้อถีบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถสามล้อถีบ*, -รถสามล้อถีบ-

รถสามล้อถีบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถสามล้อถีบ (n.) tricycle See also: pedicab, trishaw Syn. รถสามล้อ, รถจักรยานสามล้อ, สามล้อ, สามล้อถีบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถสามล้อถีบ
Back to top