ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยื่นเข้าไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยื่นเข้าไป*, -ยื่นเข้าไป-

ยื่นเข้าไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
vocal cordsn. สายเสียงที่ยื่นเข้าไปในโพรงกล่องเสียง ทำให้เกิดเสียงพูดเสียงร้องได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยื่นเข้าไป
Back to top