ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยึดแน่นกับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยึดแน่นกับ*, -ยึดแน่นกับ-

ยึดแน่นกับ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clutch to (phrv.) ยึดแน่นกับ See also: เกาะไว้กับ, กำไว้
bed in (phrv.) ทำให้ยึดแน่นกับดิน (เช่น ปลูกพืช, ตั้งฐานปืน) See also: ทำให้แน่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยึดแน่นกับ
Back to top