ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยิงใส่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยิงใส่*, -ยิงใส่-

ยิงใส่ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
open fire on (phrv.) เริ่มยิงใส่ See also: เริ่มรัวปืนใส่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยิงใส่
Back to top