ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยิงด้วยปืน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยิงด้วยปืน*, -ยิงด้วยปืน-

ยิงด้วยปืน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
artilleryman(อาร์ทิล'ละรีเมิน) n. ทหารปืนใหญ่,ผู้ยิงด้วยปืนใหญ่, Syn. artillerist)
cannon foddern. ทหาร,ซากที่ยิงด้วยปืนใหญ่
cannonade(แคน'นะเนด') {cannonaded,cannonading,cannonades} n. การระดมยิงด้วยปืนใหญ่ . vt. vi. โจมตีด้วยปืนใหญ่
cannonry(แคน'นันรี) n. การยิงด้วยปืนใหญ่,ปืนใหญ่
gun(กัน) n. ปืน,อาวุธปืน,กระบอกฉีด,ท่อลม,นักล้วง vi. ล่าด้วยปืน,ยิงด้วยปืน vt. ยิงด้วยปืน,ทำให้เร็วขึ้น,เร่งความเร็ว,เติมน้ำมัน, See also: gun for ค้นหาเพื่อทำอันตรายหรือเพื่อฆ่า
gunshot(กัน'?ชอท) n. กระสุนปืน,เครื่องกระสุนปืน,ระยะกระสุนปืน,การยิงด้วยปืน. adj. ซึ่งเกิดจากกระสุนปืน, Syn. bullet
machine-gun(มะชีน'กัน) vt. ยิงด้วยปืนกล., See also: machine-gunner n. ผู้ยิงด้วยปืนกล
pistol(พิส'เทิล) n. ปืนพก,ปืนสั้น. vt. ยิงด้วยปืนพก,ยิงด้วยปืนสั้น, Syn. short firearm
shellfire(เชล'ไฟเออะ) n. การยิงปืนใหญ่,การระดมยิงด้วยปืนใหญ่
shotgun(ชอท'กัน) n. ปืนสั้น,ปืนล่าสัตว์ adj. เกี่ยวกับปืนดังกล่าว,คลุมไปหมด vt. ยิงด้วยปืนดังกล่าว,บีบบังคับ,ใช้กำลังบังคับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shoot with (phrv.) ยิงด้วยปืน See also: ยิง
machin-gun (vt.) ยิงด้วยปืนกล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยิงด้วยปืน
Back to top